Demonstrative Pronouns

До вказівних займенників в англійській мові відносяться займенники: this, that, these, those, (the) same, such.

Форми і особливості вживання


Займенники this (цей, ця, це) і these (ці) вказують на особи або предмети, що перебувають в деякій близькості від мовця, або на що-небудь нове, майбутнє

 • Give me this disk. Дай мені цей диск.
 • I like these pictures. Мені подобаються ці картини.

Займенники that (той, та, то; цей, ця, це) і those (ті, ці) вказують на особи або предмети, що знаходяться на більш віддаленій відстані від мовця або вже відомі йому, або на що-небудь минуле.

 • That phone is yours. – Той (або «цей») телефон твій.
 • I like that house. – Мені подобається той (або «цей») будинок.
 • Show me those films. – Покажіть мені ті (або «ці») фільми.

Зверніть увагу:

У зв’язку з тим, що українські займенники той, та, то, ті вживаються рідше, ніж цей, ця, це, ці, при передачі значень українських займенників англійським займенникам that часто (особливо в узагальненому значенні) відповідають українським цей, ця, це, а займенника those – ці.

Наприклад:

 • What is that? – Що це?

Займенник this часто вживається зі словами country, government і т. П., Коли мається на увазі та країна, уряд тієї країни і т. п., в якій знаходиться мовець. Тому в таких випадках поєднання this country, this government, в залежності від контексту, переводяться на українську мову за назвою даної країни: Великобританія, англійський уряд і т. П.


Займенник (the) same висловлює тотожність, вживається з іменниками в однині та множині (без зміни своєї форми) і завжди з означеним артиклем. Воно відповідає в нашій мові займенники з часткою же (такий же, той же і т. п.).

 • He was at the same concert in London. – Він був на тому ж концерті в Лондоні.

Займенник such означає «такий», «такого роду» і вживається з іменниками в однині (з невизначеним артиклем або без артикля) та множині (без зміни своєї форми). У сполученнях з невизначеним артиклем останній ставиться після нього. Воно ніколи не вживається в поєднанні з означеним артиклем.

 • He is such a nice man. – Він такий прекрасний чоловік.
 • Such books are rare. – Такі книги рідкісні.

Функції вказівних займенників у реченні


1. Підмет:

 • This is my bed. – Це моє ліжко.
 • That is your bed. – Це (то) твоє ліжко. (Те (це) ліжко твоє.)
 • These (those) are the pictures of our friends. – Це картини наших друзів.

АЛЕ: Замість займенників this і that часто в значенні вказівних займенників використовується it.

 • It (this) is my phone. – Це мой телефон.
 • You can see a boy in the yard. – Ви бачите хлопчика у дворі.
 • It (that) is his mother. Це його мама.

2. Визначення:

 • This floor is washed. – Ця підлога помита.
 • These young people are foreigners. – Ці молоді люди – іноземці.
 • We witnessed the same incident. Ми були свідками того ж події.
 • Do you like such dresses? – Тобі подобаються такі сукні?

Зверніть увагу:

Вживання вказівних займенників this – these, that – those перед визначеним іменником або іншими визначниками виключає артикль.


3. Доповнення:

 • Show me this, please. – Покажіть мені це, будь ласка.
 • He told me about that. – Він говорив мені про це.

Зауважте:

У реченнях, в яких мається на увазі порівняння або вибір, щоб уникнути повторення попереднього іменника вживаються вказівні займенники this – these, that – those, часто зі словом-заступником one.

 • That chair is too big, I’ll sit on this one. – Той стілець занадто великий. Я сяду на цей.
 • Do not buy those bananas, buy these (ones). – He купуй ті банани, купи ці.

Але: якщо за вказівним займенником стоїть прикметник, то вживання після цього прикметника one або ones обов’язкове.

 • Do not buy those bananas, buy these yellow ones. – He купуй ті банани, купи ці жовті.
 • I want an ice-creain. I’ll buy this chocolate one. – Я хочу морозива. Я куплю це шоколадне.

Next: Присвійні

Опубліковано © Just English