Універсальні займенники

Універсальні займенники (Universal Pronouns) в англійській мові вказують на кожен з предметів або на ряд однорідних предметів. До універсальних займенників відносяться займенники:

Вживання займенників each і every


1. Різниця між займенниками each і every полягає в тому, що every вживається в тому випадку, коли мова йде про цілу групу (осіб / предметів); а займенник each вживається тоді, коли мова йде про членів такої групи, про кожного з них окремо.

 • I asked every student in the room the same question. – Я поставив одне і те ж питання в кімнаті кожному студенту.
 • Each student in our group has a smarthone. – У кожного студента в нашій групі є смартфон.

2. Займенник eachкожен вживається як займенник-прикметника перед обчислювальним іменником в однині. Займенник each виключає вживання артикля перед іменником, до якого воно відноситься.

 • Each person gave a different answer. – Кожен (людина) дав свою відповідь.
 • Each apartment has a balcony. – У кожній квартирі є балкон.

Коли each вживається як займенник-іменника, за ним часто стоїть прийменник of.

 • Each of us received a ticket to the concert. – Кожен з нас отримав квиток на концерт.

3. Займенник everyкожен, всякий вживається тільки в якості займенника-прикметника перед обчислюваними іменниками в однині. Займенник every виключає вживання артикля перед іменником, до якого воно відноситься.

 • I do my morning exercises every day. – Я кожен день роблю зарядку.
 • He has read every book in the library. – Він прочитав кожну книгу в бібліотеці.

Але! Поєднання кожен з нас / вас / них не перекладається на англійську мову за допомогою займенника every. У цьому випадку вживається займенник each: each of us / you / them.

4. Займенник every утворює похідні займенники додаванням -thing, -body, -one. Everything не змінюється, a everybody і everyone мають категорію відмінка.

 • Everybody (= everyone) enjoyed the party. – Всі насолоджувалися вечіркою.
 • It was everyone’s decision to help him. – Допомогти йому було рішенням кожного.

Вживання займенників either і neither


1. Займенник either відноситься до двох предметів або осіб і має наступний переклад: той або інший, один / кожен з двох, будь-який з двох, обидва. Either вживається як в якості займенника-прикметника, так і займенника-іменника.

 • You may go by either road. – Можете йти по тій чи іншій дорозі (по кожному з двох).
 • Here are Phil and Alex, you can talk to either boy. – Ось Філ і Алекс, ти можеш поговорити з будь-яким з хлопців.

2. Як займенник-прикметника either вживається перед обчислювальним іменником в однині без артикля.

 • We can go to either restaurant. – Ми можемо піти в будь-який ресторан (в будь-який з двох).

3. Коли either вживається як займенник-іменника, за ним часто стоїть прийменник of.

 • Can either of your parents speak English? – Чи може один з твоїх батьків говорити по-англійські?

4. Якщо займенник either стоїть у реченні в ролі підмета, то дієслово ставиться в однині.

 • Either of the answers is correct. – І та і інша відповідь вірна (обидві відповіді правильні).

5. Займенник neitherні той, ні інший, жоден, відноситься до заперечних займенників і є, відповідно, заперечною формою займенника either. Займенник neither має два варіанти вимови: [naiðə] або [ni: ðə].

 • What’s the capital of Switzerland, Geneva or Zurich? – Neither. It’s Berne. – Яка столиця Швейцарії, Женева або Цюріх? – Ні та, ні інша. Це Берн.
 • Neither of us is hungry. – Жоден з нас не голодний.

Зверніть увагу! Neither … nor і either … or не є займенниками і переводяться на українську мову як ні … ні і чи … чи.

Вживання займенника both


1. Займенник bothобидва, обидві, і той і інший може використовуватися як займенник-прикметника або з прийменником of якщо воно стоїть перед іменниками з артиклем, або присвійним і вказівним займенником.

 • both (of) the films – обидва фільми (іменник з артиклем);
 • both (of) your brothers – обидва твої брати (іменник з присвійним займенником);

2. Займенник both також вживається як займенник-іменника. У реченні both часто стоїть після займенника we / you / they перед дієсловом-присудком, але завжди стоїть після дієслова to be.

 • My mother gave me two books yesterday; I have read both. – Моя мама дала вчора мені дві книги; я прочитала обидві.
 • We both knew it was risky. – Ми обидва знали, що це було небезпечно.
 • They are both seventeen. – Їм обом по сімнадцять.

3. Коли присудок виражено модальним дієсловом з інфінітивом або складною дієслівною формою, то займенник both стоїть після допоміжного або модального дієслова, а не після займенників we / you / they.

 • Thank you ever-so-much, we have both learned so much! – Спасибі вам величезне, ми обидва дізналися так багато!
 • We must both read it. – Ми обидва повинні прочитати це.

Якщо в реченні є два допоміжних дієслова, both ставиться після першого з них.

 • We have both been interested in politics. – Ми удвох проявляли інтерес до політики.

4. Both може вживатися після займенників в об’єктивному відмінку – us / you / them.

 • She invited us both to the party. – Вона запросила нас обох на вечірку.
 • I liked them both. – Я любив їх обох.

Сполучення us both, we both = both of us, you both = both of you, і they both, them both = both of them.

 • I liked them both. – Я любив їх обох. = I liked both of them.

5. Якщо займенник both є підметом речення, то дієслово стоїть у множині.

 • He gave me two books; both are very interesting. – Він мені дав дві книги; обидві дуже цікаві.

Вживання займенника all


1. Займенник allвсе, всі, вся, весь, часто вживається як прикметник з іменниками і особистими займенниками. Самостійно займенник all використовується тільки в тому випадку, якщо за ним стоїть означальне підрядне речення, в інших випадках воно замінюється на займенники everybody / everything / everyone.

 • He’s forgotten all that I told him. – Він забув все, що я говорила йому.
 • He’s forgotten everything. – Він забув все.

2. Перед іменниками без артикля і присвійними або вказівними займенниками all вживається як займенники-прикметника.

 • all iPhones – всі айфони;
 • The minister has answered all questions. – Міністр відповів на всі питання.

3. Перед іменниками з артиклем або присвійним або вказівним займенником all вживається як займенники-прикметника або з прийменником of.

 • all (of) the iPhones – всі айфони;
 • all (of) her boks – всі її книги;

4. Займенник all може часто стояти після займенників в об’єктному відмінку – us / you / them.

 • She invited us all. – Вона запросила нас усіх.
 • I’ve answered to them all. – Я відповів їм усім.

Сполучення we all, us all = all of us, поєднання you all = all of you, і they all, them all = all of them.

 • I’ve answered to them all. – Я відповів їм усім. = I’ve answered to all of them.

5. Займенник all вживається перед обчислюваними іменниками у множині і необчислюваними іменниками. З обчислюваними іменниками в однині часто вживається whole – весь, цілий, повний.

 • all her salary – вся її зарплата;
 • all the water – вся вода;
 • The whole house was kindled into a flame. – Весь будинок палав у вогні.

6. All вживається з деякими обчислювальними іменниками в однині – day, morning, week, year. Також замість займенника all в даному випадку можна вживати the whole.

 • I work hard all month. – Я важко працюю весь місяць.

Next: Розділові

Опубліковано © Just English