The Subjunctive Mood

Умовний спосіб (Subjunctive mood) – один з трьох способів англійської мови (також існує дійсний і наказовий):

 • I wish I were there. – Шкода, я не там. / Я б хотів бути там. (Умовний)
 • I wish a plane. – Я хочу літак. (Дійсне)
 • Wish me something nice! – Побажай мені щось хороше! (Наказовий)

Умовний спосіб виражає відношення мовця до дії, через його суб’єктивне сприйняття. Дія при цьому розглядається не як реальне, а як бажане, можливе або передбачуване.

У українській мові найчастіше такі речення будуть переводитися через дієслово, спожите в минулому часі, в поєднанні з часткою “б” / “якби” або висловлювати жаль з приводу того, що дія протилежна бажанню мовця:

 • If I knew him, I would say hello. – Якби я його знала, я б привіталася.
 • I wish I had a car. – Шкода, що у мене немає машини.

Англійські речення з “wish” в умовному способі переважно перекладаються як (“шкода, що” / “якби тільки”).

Речення з дієсловами в неперфектних формах висловлюють перевагу мовця, бажаність або нереальність дії, що відноситься до теперішнього або майбутнього часу.

 • You act as if you were a baby. – Ти ведеш себе як дитина (ситуація в теперішньому).

Для того щоб передати значення минулого часу, слід використовувати перфектні форми.

 • If you had told me, I would have bought some bread. – Якби ти мені сказала, я б купив хліб. / Ситуація має відношення до минулого: “ти не сказала, я не купив“.

В англійській мові розрізняють кілька форм умовного способу. Поговоримо докладніше про кожний з них. Умовно будемо позначати дієслово англійської буквою V (verb).

Синтетичні неперфектні форми

Форма дієслова в цих умовах збігається з невизначеним теперішнім часом (V без частки “to”) або з невизначеним минулим часом (V2). В теперішньому часі такі звороти вживаються досить рідко. Їх можна зустріти в офіційних документах або вимогах. Вони вживаються в поєднанні з фразами it is desirable that / it is necessary that:

 • It is desirable that you come in time. – Важливо (хотілося б), щоб ви прийшли вчасно.
 • If only you came. – Якщо б тільки ти прийшов. / Я б хотіла, щоб ти прийшов.

Дієслово “to be” в теперішньому часі зберігає написання “be” в будь-якій особі і числі, а в минулому часі має форму “were” ( “was” можна зустріти в розмовній мові).

 • If only I were at the party. – Якби тільки я була зараз на вечірці.
 • I wish I were dead. – Краще б я помер.

Аналітичні неперфектні форми

Дієслово представляє з себе поєднання should / would + V (невизначена форма без частки “to”) в головному реченні і минулу форму (V2) в додатковій частині речення:

 • If she told us, we should (would) buy it. – Якби вона нам сказала (зараз), ми б купили його. (Дія ще не відбулась, це тільки волевиявлення, бажання мовця).

Синтетичні перфектні форми

Мають відношення до ситуацій які вже трапились, пов’язаними з суб’єктивним сприйняттям в минулому:

 • If only I had done it. – Якби я тільки зробила це (в той момент).
 • I wish I had left for Miami. – Шкода, що (тоді) я не переїхав в Майамі.

Аналітичні перфектні форми

В даному типі речення дієслово в додатковій частині (if-частина) приймає форму Past Perfect (had + V3), в той час як головне речення виражає дію через would have + V3:

 • If I had gone to LA, I would have avoid meeting you. – Якби я (в минулому) поїхав в Лос-Анжелес, я б уникнув зустрічі з тобою.

Найчастіше умовний спосіб можна зустріти в реченнях, що передають:


1. Значення нереальної умови в підрядних реченнях:

 • If only I were a cat, I would sleep and sleep and sleep. – Була б я кішкою, я б спала, і спала, і спала.

2. Після сполучень as if / as though – як ніби-то / немов

 • Do not act as though you knew it. – Не веди себе так, немов ти знав про це.

3. Співчуття, переважно використовують wish:

 • I wish you were here. – Шкода, ти не тут.

4. Після сполучень even if / even though – навіть якщо:

 • I would not have done it, even if I had died. – Я б цього не зробила, навіть якби мені довелося померти (розмова про ситуацію в минулому).

5. Після дієслів, що виражають почуття (think / wish / fear / believe):

 • I fear you goof up. – Боюся, ти можеш підвести.

6. Може бути виражено після модальних дієслів could / might:

 • You could smile at least. – Міг би хоча б посміхнутися.

7. В підрядних реченнях з сполучником lest – тільки б не:

 • I was afraid lest he should be late. – Я боялася, як би він не запізнився.

Next: Дійсний спосіб дієслова

Опубліковано © Just English