Таблиця Irregular Verbs у англійській мові

Тут ви можете знайти таблицю неправильних англійських дієслів з перекладом на українську мову і транскрипцією.

В англійській мові є особлива категорія дієслів, яка не підкорюється загальноприйнятим правилам при формуванні дієприкметника минулого часу. Їх прийнято називати «неправильними». На відміну від «правильних» дієслів, до яких приєднується закінчення -ed при формуванні дієприкметника минулого часу, ці дієслова або залишаються незмінними, або приймають незвичні форми, які не завжди легко запам’ятовуються. наприклад:

put – put – put;
drive – drove – driven.

Якщо одне дієслово легко вивчити і використовувати в реченнях, то інше доводиться вчити безпосередньо шляхом запам’ятовування.

Щоб не марнувати свій час в пошуках потрібного слова з таблиці неправильних дієслів,  Ви можете скористуватись цією табличкою:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

O

P

Q

R

S

T

U

W

Звідки ж взялися такі складності з деякими дієсловами? Вчені прийшли до висновку, що це свого роду «скам’янілості», що залишилися в мові з давніх часів. За час свого розвитку англійська мова перейняла велику кількість слів з інших європейських мов, але деякі слова залишалися незмінними. Саме до цієї категорії і відносяться неправильні дієслова.

Таблиця неправильних англійських дієслів:

Verb Past Simple Past Participle Переклад
A
abide [əbʌid] abode [əbəud] abode [əbəud] Виносити, терпіти
arise [ə’raiz] arose [ə’rəuz] arisen [ə’riz(ə)n] Виникати, відбуватися
awake [ə’weik] awoke [ə’wəuk] awoken [ə’wəukən] Будити, прокинутися
B
be [bi:] was [wɔz], were [wз:] been [bi:n] бути
bear [bɛə] bore [bɔ:] borne [bɔ:n] Нести, виносити
beat [bi:t] beat [bi:t] beaten [‘bi:tn] бити
become [bi:kʌm] became [bi:keim] become[bi:kʌm] ставати
begin [bi’gin] began [bi’gæn] begun [bi’gʌn] починати
behold [bˈhəʊld] beheld [bɪˈhɛld] beheld [bɪˈhɛld] Споглядати, побачити
bend [bɛnd] bent [bɛnt] bent [bɛnt] згинати
bereave [bɪˈriːv] bereft [bɪˈrɛft]/ bereaved [bɪˈriːvd] bereft [bɪˈrɛft]/ bereaved [bɪˈriːvd] Позбавляти, віднімати
beseech [bɪˈsiːtʃ] besought [bɪˈsɔːt]/ beseeched [bɪˈsiːtʃt] besought [bɪˈsɔːt]/ beseeched [bɪˈsiːtʃt] Просити, благати
beset [bɪˈsɛt] beset [bɪˈsɛt] beset [bɪˈsɛt] оточувати
bet [bet] bet [bet] bet [bet] посперечатися
bid [bɪd] bid [bɪd]/bade [beɪd] bidden [bɪdn] Запропонувати, наказати
bind [baɪnd] bound [baʊnd] bound [baʊnd] пов’язувати
bite [bʌɪt] bit [bɪt] bitten [bɪtn] Кусати, клювати
bleed [bli:d] bled [bled] bled [bled] кровоточити
blow [blou] blew [blu:] blown [bloun] дути
break [breik] broke [brouk] broken [‘brouk(e)n] ламати
breed [bri:d] bred [brɛd] bred [brɛd] Розводити, розмножувати
bring [briŋ] brought [brɔ:t] brought [brɔ:t] приносити
browbeat [‘braubi:t] browbeat [‘braubi:t] browbeaten [‘braubi:tn]/ browbeat [‘braubi:t] Залякувати, лякати
build [bild] built [bilt] built [bilt] будувати
burn [bз:n] burnt [bз:nt] burnt [bз:nt] горіти
burst [bз:st] burst [bз:st] burst [bз:st] вибухнути
bust [bʌst] busted [bʌstɪd/ bust [bʌst] busted [bʌstɪd/ bust [bʌst] Збанкрутувати, розоритися
buy [bai] bought [bɔ:t] bought [bɔ:t] купувати
C
cast [kɑ:st] cast [kɑ:st] cast [kɑ:st] Кидати, викинути
catch [kætʃ] caught [kɔ:t] caught [kɔ:t] Ловити, хапати, встигнути
choose [tʃu:z] chose [ʃəuz] chosen [tʃəuz(ə)n] вибирати
cleave [kli:v] cleft [klɛft] cleft [klɛft] Розколювати, розрізати
cling [klɪŋ] clung [klʌŋ] clung [klʌŋ] Чіплятися, триматися
clothe [kloʊð] clothed [kloʊðd]/ clad [klæd] clothed [kloʊðd]/ clad [klæd] одягати
come [kʌm] came [keim] come [kʌm] приходити
cost [kɔst] cost [kɔst] cost [kɔst] коштувати
creep [kri:p] crept [krept] crept [krept] повзати
cut [kʌt] cut [kʌt] cut [kʌt] різати
D
deal [di:l] dealt [dɛlt] dealt [dɛlt] Мати справу
dig [dɪg] dug [dʌg] dug [dʌg] копати
disprove [dɪsˈpruːv] disproved [dɪsˈpruːvd] disproved [dɪsˈpruːvd]/ disproven [dɪsˈpru:vən] спростовувати
dive [daɪv] dove [doʊv/ dived [daɪvd] dived [daɪvd] Пірнати, занурюватися
do [du:] did [did] done [dʌn] робити
draw [drɔ:] drew [dru:] drawn [drɔ:n] Малювати, тягти
dream [dri:m] dreamt [dremt] dreamt [dremt] Мріяти, дрімати
drink [driŋk] drank [dræŋk] drunk [drʌŋk] пити
drive [draiv] drove [drouv] driven [‘drivn] водити
dwell [dwel] dwelt [dwɛlt]/ dwelled [dwɛld] dwelt [dwɛlt]/ dwelled [dwɛld] Проживати, жити
E
eat [i:t] ate [eit] eaten [‘i:tn] їсти
F
fall [fɔ:l] fell [fel] fallen [‘fɔ:lən] падати
feed [fi:d] fed [fed] fed [fed] годувати
feel [fi:l] felt [felt] felt [felt] відчувати
fight [fait] fought [fɔ:t] fought [fɔ:t] боротися
find [faind] found [faund] found [faund] знаходити
fit [fit] fit [fit] fit [fit] Підходить за розміром
flee [fli:] fled [flɛd] fled [flɛd] Тікати, зникати
fling [flɪŋ] flung [flʌŋ] flung [flʌŋ] Кидати, кидати
fly [flai] flew [flu:] flown [floun] літати
forbid [fəˈbɪd] forbade [fəˈbeɪd] forbidden [fəbɪdn] забороняти
forgo (forego) [fɔːˈɡəʊ] forewent [fɔːˈwɛnt] foregone [fɔːˈɡɒn] Відмовлятися, утримуватися
forecast [‘fɔ:ka:st] forecast [‘fɔ:ka:st] forecast [‘fɔ:ka:st] прогнозувати
foresee [fɔːˈsiː] foresaw [fɔːˈsɔː] foreseen [fɔːˈsiːn] Передбачати, передбачати
foretell [fɔːˈtɛl] foretold [fɔːˈtəʊld] foretold [fɔːˈtəʊld] Передбачати, передвіщати
forget [fə’get] forgot [fə’gɔt] forgotten [fə’gɔt(ə)n] забувати
forgive [fo’giv] forgave [fo’geiv] forgiven [fo’givn] прощати
forsake [fəˈseɪk] forsook [fəˈsʊk] forsaken [fəˈseɪkn] Залишати, залишати
freeze [fri:z] froze [frouz] frozen [‘frouzn] замерзати
G
get [get] got [gɔt] got [gɔt] отримувати
gild [gɪld] gilt [gɪlt] gilt [gɪlt] золотити
give [giv] gave [geiv] given [givn] давати
go [gou] went [went] gone [gɔn] йти
grind [graɪnd] ground [graʊnd] ground [graʊnd] Молоти, перемелювати
grow [grou] grew [gru:] grown [groun] рости
H
hang [hæŋ] hung [hʌŋ] hung [hʌŋ] вішати
have [hæv] had [hæd] had [hæd] мати
hear [hiə] heard [hз:d] heard [hз:d] чути
hide [haid] hid [hid] hidden [‘hidn] ховати
heave [hi:v] heaved [həʊv]/ hove [hi:vd] heaved [həʊv]/ hove [hi:vd] Тягнути, тужитися
hew [hju:] hewed [hju:d] hewn/ hewed [hju:d]/ [hju:n] Рубати, зрубати
hit [hit] hit [hit] hit [hit] Потрапляти в ціль
hide [haɪd] hid [hɪd] hidden [hɪdn] Приховувати, ховати
hold [hould] held [held] held [held] тримати
hurt [hз:t] hurt [hз:t] hurt [hз:t] забити
I
inlay [ɪnˈleɪ] inlaid [ɪnˈleɪd] inlaid [ɪnˈleɪd] Вкладати (гроші), інкрустувати
input [ˈɪnpʊt] input [ˈɪnpʊt] input [ˈɪnpʊt] Ввести, вводити
interweave [ɪntəˈwiːv] interwove [ɪntəˈwəʊv] interwoven [ɪntəˈwəʊv(ə)n] вплітати
K
keep [ki:p] kept [kept] kept [kept] утримувати
kneel [ni:l] knelt [nelt] knelt [nelt] Стояти на колінах
knit [nɪt] knit [nɪt] knit [nɪt] В’язати, штопати
know [nou] knew [nju:] known [noun] знати
L
lay [lei] laid [leid] laid [leid] класти
lead [li:d] led [led] led [led] вести
lean [li:n] leant [lent] leant [lent] нахилятися
leap [li:p] leapt [lɛpt] leapt [lɛpt] Стрибати, скакати
learn [lз:n] learnt [lз:nt] learnt [lз:nt] вчити
leave [li:v] left [left] left [left] залишати
lend [lend] lent [lent] lent [lent] займати
let [let] let [let] let [let] дозволяти
lie [lai] lay [lei] lain [lein] лежати
light [lait] lit [lit] lit [lit] висвітлювати
lose [lu:z] lost [lɔst] lost [lɔst] втрачати
M
make [meik] made [meid] made [meid] виробляти
mean [mi:n] meant [ment] meant [ment] означати
meet [mi:t] met [met] met [met] зустрічати
mistake [mis’teik] mistook [mis’tuk] mistaken [mis’teik(e)n] помилятися
mow [moʊ] mowed [moʊd] mown [moʊn] Косити, стригти
O
overcome [əʊvəˈkʌm] overcame [əʊvəˈkeɪm] overcome [əʊvəˈkʌm] Подолати, побороти
P
pay [pei] paid [peid] paid [peid] платити
plead [pli:d] pleaded [pli:dɪd]/ pled [plɛd] pleaded [pli:dɪd]/ pled [plɛd] Благати, просити
prove [pru:v] proved [pru:vd] proven [pru:vn] доводити
put [put] put [put] put [put] покласти
Q
quit [kwit] quit [kwit] quit [kwit] виходити
R
read [ri:d] read [red] read [red] Читати
relay [rɪˈleɪ] relayed [rɪˈleɪd] relayed [rɪˈleɪd] Передавати, транслювати
rid [rɪd] rid [rɪd] rid [rɪd] Позбавляти, звільняти
ride [raid] rode [roud] ridden [‘ridn] Їздити верхи
ring [riŋ] rang [ræŋ] rung [rʌŋ] дзвеніти
rise [raiz] rose [rouz] risen [‘rizn] підніматися
run [rʌŋ] ran [ræŋ] run [rʌŋ] бігти
S
saw [sɔ:] sawed [sɔ:d] sawed [sɔ:d]/ sawn [sɔ:n] Пиляти, розпиляти
say [sei] said [sed] said [sed] говорити
see [si:] saw [sɔ:] seen [si:n] бачити
seek [si:k] sought [sɔ:t] sought [sɔ:t] Шукати
sell [sel] sold [sould] sold [sould] продавати
send [send] sent [sent] sent [sent] посилати
set [set] set [set] set [set] ставити
sew [sou] sewed [soud] sewn [soun] шити
shake [ʃeik] shook [ʃuk] shaken [‘ʃeik(ə)n] струшувати
shave [ʃeɪv] shaved [ʃeɪvd] shaved [ʃeɪvd]/ shaven [ʃeɪvən] Голити, голитися
shear [ʃɪə] sheared [ʃɪəd] sheared [ʃɪəd]/ shorn [ʃɔ:n] Стригти, зрізати
shed [ʃed] shed [ʃed] shed [ʃed] Проливати, втрачати
shine [ʃaɪn] shone [ʃoʊn] shone [ʃoʊn] Світити, сяяти
shit [ʃit] shit [ʃit] shit [ʃit] гадити
shoe [ʃu:] shod [ʃɒd] shod [ʃɒd] Взувати, підкувати
shoot [ʃu:t] shot [ʃɒt] shot [ʃɒt] Стріляти, фотографувати
show [ʃəu] showed [ʃəud] shown [ʃəun] показувати
shrink [ʃriŋk] shrank [ʃræŋk] shrunk [ʃrʌŋk] зменшувати
shut [ʃʌt] shut [ʃʌt] shut [ʃʌt] закривати
sing [siŋ] sang [sæŋ] sung [sʌŋ] співати
sink [siŋk] sank [sæŋk], sunk [sʌŋk] sunk [sʌŋk] тонути
sit [sit] sat [sæt] sat [sæt] сидіти
slay [sleɪ] slew [slu:] slain [sleɪn] Вбивати, вбивати
sleep [sli:p] slept [slept] slept [slept] спати
slide [slaid] slid [slid] slid [slid] ковзати
sling [slɪŋ] slung [slʌŋ] slung [slʌŋ] повісити
slink [slɪŋk] slinked [slɪŋkt]/ slunk [slʌŋk] slinked [slɪŋkt]/ slunk [slʌŋk] вислизати
slit [slɪt] slit [slɪt] slit [slɪt] Розрізати, перерізати
smell [smel] smelt [smɛlt] smelt [smɛlt] Пахнути, відчувати
smite [smʌɪt] smote [sməʊt] smitten [ˈsmɪtn] Вражати, бити
sow [sou] sowed [soud] sown [soun] сіяти
speak [spi:k] spoke [spouk] spoken [‘spouk(e)n] говорити
speed [spi:d] sped [spɛd] sped [spɛd] Поспішати, мчати
spell [spel] spelt [spelt] spelt [spelt] Вимовляти по буквах
spend [spend] spent [spent] spent [spent] витрачати
spill [spil] spilt [spilt] spilt [spilt] проливати
spin [spɪn] spun [spʌn] spun [spʌn] Крутити, вертіти
spit [spɪt] spit [spɪt]/ spat [spæt] spit [spɪt]/ spat [spæt] плювати
split [splɪt] split [splɪt] split [splɪt] Розділяти, розбивати
spoil [spɔil] spoilt [spɔilt] spoilt [spɔilt] псувати
spread [spred] spread [spred] spread [spred] розстеляти
spring [spriŋ] sprang [spræŋ] sprung [sprʌŋ] стрибати
stand [stænd] stood [stu:d] stood [stu:d] стояти
steal [sti:l] stole [stoul] stolen [‘stəulən] красти
stick [stik] stuck [stʌk] stuck [stʌk] колоти
sting [stiŋ] stung [stʌŋ] stung [stʌŋ] жалити
stink [stɪŋk] stank [stræŋk] stunk [stʌŋk] Смердіти, пахнути
strew [struː] strewed [struːd] strewn [struːn] посипати
stride [straɪd] strode [stroʊd] stridden [strɪdn] крокувати
strike [straɪk] struck [strʌk] struck [strʌk]/ stricken [strɪkən] Бити, страйкувати
string [strɪŋ] strung [srtʌŋ] strung [srtʌŋ] Нанизувати, вішати
strive [straɪv] strove [stroʊv]/ strived [straɪvd] strove [stroʊv]/ strived [straɪvd] намагатися, старатися
swear [swɛə] swore [swɔ:] sworn [swɔ:n] Клястися, присягати
sweat [swet] sweat [swɛt]/ sweated [swɛtɪd] sweat [swɛt]/ sweated [swɛtɪd] потіти
sweep [swi:p] swept [swept] swept [swept] вимітати
swell [swel] swelled [sweld] swollen [‘swoul(e)n] розбухати
swim [swim] swam [swem] swum [swʌm] плавати
swing [swiŋ] swung [swʌŋ] swung [swʌŋ] качати
T
take [teik] took [tuk] taken [‘teik(ə)n] Брати, взяти
teach [ti:tʃ] taught [tɔ:t] taught [tɔ:t] вчити
tear [tɛə] tore [tɔ:] torn [tɔ:n] рвати
tell [tel] told [tould] told [tould] розповідати
think [θiŋk] thought [θɔ:t] thought [θɔ:t] думати
throw [θrəu] threw [θru:] thrown [θrəun] кидати
thrust [θrʌst] thrust [θrʌst] thrust [θrʌst] Засовувати, увіткнути
tread [tred] trod [trɒd] trodden [trɒdn] Топтати, давити
U
undergo [ʌndəˈɡəʊ] underwent [ʌndə’wɛnt] undergone [ʌndə’ɡɒn] Відчувати, переносити
understand [ʌndə’stænd] understood [ʌndə’stud] understood [ʌndə’stud] розуміти
undertake [ʌndəˈteɪk] undertook [ʌndəˈtʊk] undertaken [ʌndəˈteɪk(ə)n] Робити, здійснювати
undo [‘ʌn’du:] undid [‘ʌn’dɪd] undone [‘ʌn’dʌn] Знищувати, скасовувати
upset [ʌp’set] upset [ʌp’set] upset [ʌp’set] засмучувати, розстроювати
W
wake [weik] woke [wouk] woken [‘wouk(e)n] прокидатися
wear [wɛə] wore [wɔ:] worn [wɔ:n] носити
weave [wi:v] wove [woʊv]/ weaved [wi:vd] wove [woʊv]/ weaved [wi:vd] Ткати, плести
wed [wed] wed [wɛd]/ wedded [‘wɛdɪd] wed [wɛd]/ wedded [‘wɛdɪd] одружитися
weep [wi:p] wept [wept] wept [wept] плакати
wet [wet] wet [wet] wet [wet] вимочувати
win [win] won [wʌn] won [wʌn] вигравати
wind [waind] wound [waund] wound [waund] звиватися
withdraw [wɪðˈdrɔː] withdrew [wɪð’druː] withdrawn [wɪð’drɔːn] Знімати, видаляти
withhold [wɪðˈhəʊld] withheld [wɪðˈhɛld] withheld [wɪðˈhɛld] Утримувати, приховувати
withstand [wɪðˈstand] withstood [wɪðˈstʊd] withstood [wɪðˈstʊd] Витримувати, чинити опір
wring [rɪŋ] wrung [rʌŋ] wrung [rʌŋ] Вичавлювати, скручувати
write [rait] wrote [rout] written [‘ritn] писати

Приклади вживання неправильних дієслів:


I could swim when I was five. Я вміла плавати, коли мені було п’ять років.
Peter became an enterpreneur by chance. Пітер став підприємцем завдяки випадку.
He was older than his sister. Він був старше своєї сестри.
They had two cats and a dog. У них було дві кішки і одна собака.
We did lots of work yesterday. Ми виконали велику роботу вчора.
Jane ate the last piece of cake. Джейн з’їла останній шматок пирога.
He got another chance to gain her heart. Він отримав ще один шанс завоювати її серце.
I gave my old bycicle to the neighbor’s son. Я віддав свій старий велосипед сусідському синові.
We went shopping to the mall two days ago.. Ми пішли в магазин в найближчий торговий центр два дні тому.
She made a rather delicious pasta. Вона робила досить смачну пасту.
Have you bought a new car? Ти купив нову машину?
We’ve driven all the way down to her house. Ми проїхали весь шлях до самого її будинку.
She’s grown so much since we last saw her. Вона так підросла після того, як ми її бачили в останній раз.
Have you ever ridden a trycicle? Ти коли-небудь катався на триколісному велосипеді?
You don’t need to repeat twice, as it is understood. Тобі не потрібно повторювати двічі, так як все зрозуміло.
Their dog has bitten my sister today. Їх собака вкусила сьогодні мою сестру.
Have you chosen your future profession? Ти вибрав для себе майбутню професію?
We’ve completely forgotten to call the Smiths. Ми зовсім забули подзвонити Смітам.
I’ve hidden a folder and now I can’t find it. Я сховав папку і тепер не можу знайти її.
It was thought to be necessary for him. Всі думали, що це піде йому на користь.

Next: Дієслово to be