Означення

Означення в англійській мові — це член речення, який позначає ознаку предмета, відповідає на питання: який? яка? чий? скільки? Котрий? Воно може відноситися до підмета чи додатка. Найчастіше воно виражено прикметником, дієприкметником, займенником.

Прикметником:

a blue lake — блакитне озеро

a popular song — популярна пісня

Зверніть увагу: Якщо іменник вживається з артиклем, то означення ставиться між артиклем і означеним іменником.

a short dress — коротке плаття

Якщо кілька прикметників визначають іменник, то всі вони стоять перед означеним словом.

  • He had a funny little brother. – У нього був кумедний маленький братик.

Розгорнуте означення, виражене прикметником із залежним від нього словом або групою слів, ставиться після обумовленого іменника.

  • This scientist famous for his discoveries does not know about our recent discovery either. – Цей учений, відомий своїми відкриттями в цій галузі, теж не знає про наш останньому відкритті.

Займенником

my book — моя книга

our students — наші студенти

Числівником

five tickets — п’ять квитків

the second day — другий день

Зверніть увагу: Означення, виражене числівником, ставиться перед означеним їм іменником, але в деяких випадках воно може стояти і після обумовленого їм іменника.

Іменником (в присвійний відмінку, загальному відмінку або з прийменником).

the engineer’s sister — сестра інженера

a city park — міський парк

the state of emergency — надзвичайний стан

Зверніть увагу: Означення в формі іменника в присвійному або загальному відмінку ставиться перед означеним словом, а означення, виражене іменником з прийменником, — після обумовленого іменника.

Вживання іменника в загальному відмінку як означення до іншого іменника в англійській мові — одна з характерних особливостей цієї мови, в якому відсутня система відмінкових закінченнь. Особливо це характерно для мови спеціальної літератури (технічної та ін.). При цьому при одному означеному іменнику може бути кілька таких означень. Іменник в цій функції зазвичай перекладається на українську мову іменником в родовому відмінку або прийменниковим оборотом.

a shoe factory — взуттєва фабрика

a brick garden wall — цегляна стіна саду

a production capacity expansion programme — програма розширення виробничих потужностей

elimination price — ціна, яка встановлюється з метою витіснення конкурента

Іменником-додатком (частіше в складі поширеного визначення — групи слів-визначень).

  • Robert Burns, a famous Scottish poet, was born in 1750. – Роберт Берні, знаменитий шотландський поет, народився в 1750 році.
  • Swift, a well-known English writer, was born in Dublin. – Свіфт, відомий англійський письменник, народився в Дубліні.

Дієприкметником і дієприкметниковим зворотом

the published article — опублікована стаття

the rising Sun — сонце, що сходить

  • The goods sold at the auction were from Poland. – Товари, продані на аукціоні, були з Польші.

Інфінітивом (після обумовленого слова).

  • He had a dream to become a cosmonaut. – У нього була мрія стати космонавтом.

Герундієм з прийменником (після обумовленого слова)

  • He used (tested) the different methods of training. – Він використовував різні методи тренування.

Next: Вигуки в англійській мові.

Опубліковано © Just English