Обставина

Обставини в англійській мові – це другорядні члени речення, які вказують, в якому місці, в який час, в який спосіб або за яких обставин (коли, де, чому, навіщо і т.д.) відбувається дія або має місце той чи інший стан.

Обставини зазвичай відносяться до дієслова в особистій або неособистої формі, рідше до прикметників і прислівників. Обставини можуть позначати:

1. Місце і напрямок (обставина місця):

 • She found it in the forest. – Вона знайшла це в лісі.
 • There is an Eternal Flame at the foot of the Obelisk. – Біля підніжжя обеліска – Вічний вогонь.

2. Час (обставина часу):

 • He will come tomorrow. – Він приїде завтра.
 • He entered the university last year. – Він вступив до університету в минулому році.

3. Образ дії (обставина способу дії):

 • I have read this book with great interest. – Я прочитав цю книгу з великим інтересом.
 • She spoke slowly. – Вона говорила повільно.

4. Причину (обставини причини):

 • I came back home because of the rain. – Я повернувся додому через дощ.

5. Мету (обставина мети):

 • She arrived in Lviv to enter the university. – Вона приїхала до Львова, щоб вступити до університету.

6. Частотність, ступінь, міру:

 • The weather greatly changed for the last ten years. – Погода сильно змінилася за останні десять років
 • He trains twice a day. – Він тренується два рази (двічі) в день.

7. Умову (обставини умови).

 • If they would only take their boots off before coming in it would be easier to keep the floor clean. – Якби вони тільки знімали свої чоботи при вході, було б легше зберегти підлогу чистою.

Місце обставини в реченні

Обставинні слова розташовуються в реченні відносно вільно. Вони можуть починати речення, завершувати його або розбивати групу присудків. Але найчастіше вони (за винятком ряду обставин, виражених прислівниками) ставляться після доповнення.

При наявності в реченні двох і більше обставин вони зазвичай розташовуються в наступному порядку:

На першому місці – обставина способу дії, на другому місці – обставина місця, на третьому місці – обставина часу.


I saw him by chance in the tram two days ago. – Я побачив його в трамваї випадково два дні тому. (Два дні тому я випадково побачив його в трамваї.)

(I – підмет, saw – присудок, him – додаток, by chance – обставина способу дії, in the tram – обставина місця, two days ago – обставина часу)


АЛЕ: 1. Обставина часу може бути поставлено і на початку речення – перед підметом.

 • Next year I am going to Poland. – Наступного року я поїду в Польшу.

2. Якщо хочуть виділити обставину місця або часу, то ці обставини ставляться перед підметом.

 • Only yesterday I was talking with him and today he is dead. – Тільки вчора я говорив з ним, а сьогодні його немає в живих.

3. Якщо обставина місця виражена більшою групою слів, ніж обставина часу, то обставина місця ставиться після обставини часу.

 • I shall see him tomorrow at the Academy of Physical Education and Sports. – Я побачу його завтра в Академії фізичного виховання і спорту.

4. Якщо в реченні дві обставини місця або часу, в такому випадку обставина, що виражає більш широке значення, ставиться після обставини, що позначає більш вузьке значення.

 • He is leaving at 6 o’clock tomorrow. – Він їде о 6 годині завтра. (Він їде завтра о 6 годині.)

Обставини, виражені прислівником, можуть займати в реченні різні місця.

Прислівники місця і часу зазвичай стоять після дієслова, якщо це неперехідне дієслово, і за додатком, якщо дієслово перехідне.

 • We shall study here. – Ми будемо вчитися тут.
 • We shall study English here. – Ми будемо вивчати англійську мову тут.

Прислівники місця і часу ставляться на початку речення, якщо на них падає логічний наголос.

 • Here we shall study. – Тут ми будемо вчитися.

Прислівник зазвичай відокремлює дієслово від додатку в тому випадку, якщо додаток має ряд визначень.

You have spelled correctly only the first lines of your last dictation. – Ви написали правильно тільки перші рядки останнього диктанту.


Прислівники невизначеного часу і повторності дії (ever – завжди, коли-небудь, never – ніколи, just – тільки що, lately – недавно, sometimes – іноді, often – часто, seldom – рідко, usually – зазвичай, rarely – рідко, always – завжди і ін.), а також прислівники ступеня (quite – цілком, абсолютно, scarcely, hardly – ледь, almost – майже, fully – повністю, цілком і ін.) зазвичай ставляться перед присудком, якщо воно складається з одного слова, і після першого слова в присудок, якщо воно складається з декількох слів, а також після присудка, вираженого дієсловом to be.

 • Чи не usually gets up at 8 o’clock. – Він зазвичай встає о 8 годині (ранку).
 • The concert will soon be over – Концерт скоро скінчиться.
 • She is often at the library at this time. – Вона часто буває в бібліотеці в цей час.

Next: Означення

Опубліковано © Just English