Граматика в Англійській мові

Граматика – це один з найважливіших компонентів в процесі вивчення англійської мови. Не знаючи граматичних правил, неможливо правильно побудувати жодне речення. Більш того, граматика впливає і на побудову слова. Для того щоб грамотно будуватимуть речення, потрібно добре розбиратися в категоріях іменників і часах дієслів, ступенях порівняння прикметників і різновидах займенників, фразових поєднаннях прийменників і утворення прислівників, і це ще не все.

Порядок слів в англійській мові помітно відрізняється від порядку слів в українській мові і вважається фіксованим. Особлива увага приділяється побудові стверджувальних, негативних і питальних речень. Знаючи дані правила і нюанси, можна сміливо формулювати в письмовій і усній формі свої думки, розуміти суть складніших текстів, включаючи класичну літературу, і, найголовніше, сприймати на слух мову англомовного співрозмовника.

Частини мови

Іменник

Прикметник

Дієслово

Числівник

Артикль

Займенник

Прийменник

Сполучник

Прислівник

Частка

Головні члени речення

Другорядні члени речення

Вигук

Речення в англійській мові

Пряма та непряма мова

Пунктуація в англійській мові