Транскрипція англійських звуків

“Я не розбираюся в транскрипції”, “А як це пишеться кирилицею?”, “Навіщо мені ці звуки?” … Якщо ви приступаєте до вивчення англійської мови з такими настроями, то мені доведеться вас розчарувати: навряд чи ви доб’ється істотних успіхів в англійському.

Не володіючи транскрипцією, вам буде складно розібратися в пристрої англійської вимови, ви постійно будете робити помилки, зазнавати труднощів при вивченні нових слів і використанні словників.

Ще зі школи ставлення багатьох до транскрипції відверто негативне. Насправді ж, в транскрипції англійської нічого складного немає. Якщо ви її не зрозуміли – значить вам не пояснили цю тему як слід. У цій статті ми постараємося виправити це.

Щоб зрозуміти суть транскрипції, ви повинні чітко розуміти різницю між буквами і звуками. Букви – це те, що ми пишемо, а звуки – то, що чуємо. Знаки транскрипції – це звуки, представлені на письмі. Для музикантів цю роль виконують ноти, а для нас з вами – транскрипція. В українській мові транскрипція не має принципової важливості, так як ми говоримо, як пишемо, і особливої різниці між написанням і вимовою не спостерігається. Англійська – інша справа. Тут і голосні, які читаються по-різному, і комбінації, які потрібно запам’ятати, і букви, що не вимовляються. Не завжди кількість букв і звуків у слові збігається.

Наприклад, в слові daughter 8 букв, і чотири звуку [ ‘dɔːtə]. Якщо вимовляється кінцева [r], як в американському англійською, то звуків п’ять. Комбінація голосних au дає звук [ɔː], gh взагалі не читається, er може читатися як [ə] або [ər], в залежності від варіанту англійської.

Можна навести безліч подібних прикладів. Складно зрозуміти, як читати слово, і скільки в ньому звуків вимовляється, якщо не володієте основними правилами транскрипції.

Де можна зустріти транскрипцію? Перш за все, в словниках. Коли ви знаходите нове слово в словнику, поруч обов’язково повинна бути інформація про те, як слово вимовляється, тобто транскрипція. Крім того, в підручниках лексична частина завжди містить транскрипцію. Знання звукового ладу мови не дозволять вам запам’ятати неправильну вимову слів, тому що ви завжди будете ототожнювати слово не тільки з його літерним поданням, а й зі звуковим.

У вітчизняних виданнях транскрипцію зазвичай поміщають в квадратні дужки [], а в словниках і посібниках зарубіжних видавництв транскрипція представлена в косих дужках / /. Багато викладачів використовують косі дужки, коли записують транскрипцію слів на дошці.

Тепер докладніше про звуки англійської мови

В англійській мові всього 44 звуків, які поділяються на голосні (vowels [ ‘vauəlz]), приголосні (consonants’ kɔn (t) s (ə) nənts]). Голосні і приголосні можуть утворювати комбінації, включаючи дифтонги (diphthongs [ ‘dɪfθɔŋz]). Голосні звуки в англійській мові розрізняються по довготі на короткі (short vovels) і довгі (long vowels), а приголосні можна розділити на глухі (voicelss consonants), дзвінкі (voiced consonants). Існують також ті приголосні, які складно віднести до глухих або дзвінким. Не будемо заглиблюватися в фонетику, так як на початковому етапі цієї інформації цілком достатньо. Розглянемо таблицю звуків англійської мови:

Почнемо з голосних. Дві крапки біля символу позначають, що звук вимовляється довго, якщо крапок немає, то звук слід вимовляти коротко. Давайте подивимося, як голосні звуки вимовляються:


[I:] – довгий звук І: tree [triː], free [friː]

[I] – короткий звук І: big [bɪg], lip [lɪp]

[Ʊ] – короткий звук У: book [buk], look [luk]

[U:] – довгий звук У: root [ruːt], boot [buːt]

[E] – звук Е. Вимовляється так само, як в українській мові: hen [hen], pen [pen]

[Ə] – нейтральний звук Е. Звучить, коли голосна знаходиться не під наголосом або в кінці слова: mother [ ‘mʌðə], computer [kəm’pjuːtə]

[ɜː] – звук, схожий на звук Йо: bird [bɜːd], turn [tɜːn]

[ɔː] – довгий звук О: door [dɔː], more [mɔː]

[æ] – звук Е. Вимовляється широко: cat [kæt], lamp [læmp]

[ʌ] – короткий звук А: cup [kʌp], but [bʌt]

[a:] – довгий звук А: car [kɑː], mark [mɑːk]

[ɒ] – короткий звук О: box [bɒks], dog [dɔg]


Дифтонги – це комбінації звуків, що складається з двох голосних, вимовляються завжди разом. Розглянемо вимова дифтонгів:


[ɪə] – ІЕ: here [hɪə], near [nɪə]

[eə] – Ее: fair [feə], bear [beə]

[əʊ] – ЕУ (ОУ): go [gəʊ], no [nəʊ]

[aʊ] – АУ: how [haʊ], now [naʊ]

[ʊə] – УЕ: sure [ʃuə], tourist [ ‘tuərɪst]

[eɪ]] – ЕЙ: make [meɪk], day [deɪ]

[aɪ] – АЙ: my [maɪ], bike [baɪk]

[ɔɪ] – ОЙ:: boy [bɔɪ], toy [tɔɪ]


Розглянемо приголосні звуки. Глухі і дзвінкі приголосні легко запам’ятати, так як кожен з них має пару:

Глухі приголосні звуки: Дзвінкі приголосні звуки:
[p] – звук П: pen [pen], pet [pet] [b] – звук Б: big [bɪg], boot [buːt]
[f] – звук Ф: flag [flæg], fat [fæt] [v] – звук В: vet [vet], van [væn]
[t] – звук Т: tree [triː], toy [tɔɪ] [d] – звук Д: day [deɪ], dog [dɔg]
[θ] – міжзубний звук, який часто плутають з С, але при вимові кінчик язика знаходиться між нижніми і верхніми передніми зубами: thick [θɪk], think [θɪŋk] [ð] – міжзубний звук, який часто плутають з З, але при вимові кінчик язика знаходиться між нижніми і верхніми передніми зубами: this [ðɪs], that [ðæt]
[tʃ] – звук Ч: chin [tʃɪn], chat [tʃæt] [dʒ] – звук ДЖ: jam [ʤæm], page [peɪʤ]
[s] – звук З: sit [sɪt], sun [sʌn] [z] – звук З:
[ ʃ ] – звук Ш: shelf [ʃelf], brush [brʌʃ] [ʒ] – звук Ж: vision [‘vɪʒ (ə) n], decision [dɪ’sɪʒn]
[k] – звук К: kite [kaɪt], cat [kæt] [g] – звук Г: get [get], go [gəu]

Інші приголосні:

[h] – звук X: hat [hæt], home [həum]
[m] – звук M: make [meɪk], meet [miːt]
[n] – англійський звук Н: nose [nəuz], net [net]
[ŋ] – звук, що нагадує Н, але вимовляється через ніс: song [sɔŋ], long [lɔŋ
[r] – звук, що нагадує Р: run [rʌn], rest [rest]
[l] – англійський звук Л: leg [leg], lip [lɪp]
[w] – звук, що нагадує В, але вимовляється округлими губами: [wɪn], west [west]
[j] – звук Й: you [juː], music [ ‘mjuːzɪk]

Ті, хто хоче глибше пізнати фонетичний лад англійської мови, можуть пошукати ресурси в Інтернеті, де вам розкажуть, що таке сонорні, щілинні і інші приголосні.

Якщо ж ви просто хочете зрозуміти вимову англійських приголосних звуків і навчитися читати транскрипцію без непотрібної вам теорії, то рекомендуємо розділити всі приголосні звуки на такі групи:

  • Звуки, які вимовляються практично так само, як в українській мові: це більшість приголосних.
  • Звуки, які схожі на ті, що є в українській мові, але вимовляються інакше. Їх всього чотири.
  • Звуки, яких немає в українській мові. Їх усього п’ять і помилково вимовляють їх також, як і в українській.

Вимова звуків, позначених жовтим, практично не відрізняється від української, тільки звуки [p, k, h] вимовляються з “придихом“.

Зелені звуки – це ті звуки, які потрібно вимовляти на англійський манер, саме вони є причиною акценту. Звуки [t, d, l, n] – альвеолярні (напевно, ви чули це слово від вашої шкільної вчительки), щоб їх вимовити, потрібно підняти мову до альвеол, тоді вони зазвучать “по-англійськи”.

Звуки, помічені червоним, в українській відсутні взагалі (хоча комусь здається, що це не так), тому ви повинні приділити увагу їх вимові. Не плутати [θ] і [s], [ð] і [z], [w] і [v], [ŋ] і [n]. Зі звуком [r] виникає менше проблем.

Ще один нюанс транскрипції – це наголос, який в транскрипції відзначається апострофом. Якщо в слові більше двох складів, то наголос присутній обов’язково:

hotel – [həu’tel]

police – [pə’liːs]

interesting – [ ‘ɪntrəstɪŋ]

Коли слово довге, складне, то в ньому може бути два наголоси, причому один верхній (основний), а другий – нижній. Нижній наголос позначається знаком, схожим на кому, і вимовляється слабкіше, ніж верхній:

information – [ˌɪnfə’meɪʃ (ə) n]

disadvantage – [ˌdɪsəd’vɑːntɪʤ]

Читаючи транскрипцію, ви можете помітити, що деякі звуки представлені в круглих дужках (). Це означає, що звук може читатися в слові, а можна його не вимовляти.

Зазвичай в дужках можна зустріти нейтральний звук [ə], звук [r] в кінці слова і деякий інші:

information – [ˌɪnfə’meɪʃ (ə) n]

teacher – [ ‘tiːʧə (r)]

До деяких слів додається два варіанти вимови:

forehead [ ‘fɔrɪd] або [‘ fɔːhed]

Monday [ ‘mʌndeɪ] або [‘ mʌndɪ]

В такому випадку, вибирайте той варіант, який вам більше до душі, але пам’ятайте, що дане слово може вимовлятися і по-іншому.

Багато слів в англійській мові мають два варіанти вимови (і, відповідно, транскрипції): в британському варіанті англійської та в американському варіанті. У цій ситуації заучувати ту вимову, яка відповідає варіанту мови, яку ви вивчаєте, намагайтеся не змішувати в своїй промові слова з British English та American English:

schedule – [ ‘ʃedjuːl] (BrE) / [‘ skeʤuːl] (AmE)
neither – [ ‘naɪðə] (BrE) / [niːðə] (AmE)

Навіть якщо до цього ви на дух не переносили транскрипцію, то після прочитання цієї статті ви побачили, що читати і складати транскрипцію – зовсім не складно! Адже ви змогли прочитати всі слова, записані в транскрипції, вірно? Застосовуйте ці знання, користуйтеся словниками і обов’язково звертайте увагу на транскрипцію, якщо перед вами нове слово, щоб з самого початку запам’ятовувати правильну вимову і не переучуватися згодом!


Next: Походження та утворення іменників

Опубліковано © Just English

18 коментарів